Skip to main content

Polityka prywatności

od 2014 roku

Mars Przewozy

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.
Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: Mars Przewozy z siedzibą w Niemodlinie 49-100 woj. opolskie ulica Opolska 54

II. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH
Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas zakładania dokonywania rezerwacji, dokonania wpisu na naszej stronie bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana na naszej stronie (np. zakupem biletu).

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu IP, adresu odbioru oraz adresu docelowego, możemy przetwarzać:

 1. na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:
  • umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszej strony internetowej ,
  • umożliwienia Pani/Panu kontaktu z naszą firmą za pomocą formularza kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu,
  • wpisów dotyczących oferowanych usług (np. recenzji usługi)
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: kierowcy w celu prawidłowej i bez omyłkowej realizacji zamówionej usługi(przejazdu), firmom współpracujących i realizujących w danym dniu przejazd, firmom kurierskim(w sytuacjach gdy bagaż zostanie zapomniany korzystamy z kuriera) i firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania usługi(przejazdu) oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez czas realizacji przejazdu, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • po sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: kontakt@marsprzewozy.pl, pod numerem telefonu: +48 507 507 299 oraz +48 507 507 611 lub w naszej siedzibie: Niemodlin 49-100 ulica Opolska 54, woj. opolskie.