Skip to main content

Regulamin

od 2014 roku

Mars Przewozy

Regulamin MARS PRZEWOZY EUROPA SP. Z O.O. SP.K

I. CENY I REZERWACJA

 1. Cenę biletu i termin jej obowiązywania określa przewoźnik. 
 2. Rezerwacje przejazdu dokonywane są drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 507 507 299 lub mailową pod adresem kontakt@marsprzewozy.pl (rezerwacji u kierowcy nie dokonuje się).
 3. Zapłaty za przejazd dokonuje się za pośrednictwem banku, poczty lub
  w formie gotówkowej u kierowcy.
 4. Zmiany terminu podróży będą uwzględniane przez przewoźnika w miarę możliwości rezerwacyjnych (posiadania wolnych miejsc w pojazdach
  w terminach wybranych przez Pasażera).
 5. Anulację przejazdu można zgłosić wyłącznie kontaktując się z biurem obsługi klienta pod numerem +48 507 507 611.
 6. W przypadku rezygnacji z odbycia przejazdu Pasażerowi przysługuje prawo do zwrotu niewykorzystanego, opłaconego świadczenia przewozowego po odtrąceniu odstępnego przez Przewoźnika.
 7. W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
  • powyżej 14 dni przed ustalonym terminem wyjazdu – 10% ceny     przejazdu,
  • od 14 dni do 48 godzin przed ustalonym terminem wyjazdu - 25% ceny przejazdu,
  • od 48 godzin do 24 godzin przed ustalonym terminem wyjazdu – 50% ceny przejazdu,
  • poniżej 24 godzin przed ustalonym terminem wyjazdu - 90% ceny przejazdu.
 8. Zwrot za niewykorzystany przejazd dokonuje się na wniosek Pasażera przesłany na adres siedziby Przewoźnika lub e-mail: kontakt@marsprzewozy.pl. Musi zawierać dane posiadacza konta wraz
  z adresem oraz numer konta bankowego na który ma być dokonany zwrot. 
 9. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do potrącenia 100% ceny przejazdu
  w przypadku, gdy :
  • Pasażer nie zgłasza się w dniu wyjazdu na umówionym adresie, 
  • nie ma kontaktu z pasażerem w dniu wyjazdu,
  • stan Pasażera wskazuje na to, że jest po wpływem środków odurzających lub innych używek.
 10. Dokonanie rezerwacji przez Pasażera oznacza zapoznanie się niniejszym regulaminem i zaakceptowanie go w pełnej treści .
 11. Rezerwacja na przejazd oznacza zawarcie umowy przewozu oraz przyjęcie umownych warunków. 

II. BAGAŻ

 1. Każdy Pasażer w cenie przejazdu może zabrać ze sobą dwie walizki
  o łącznej wadze do 50 kg oraz bagaż podręczny do 5 kg.
 2. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania ustanowionych przez przewoźnika przepisów dotyczących przewozu bagażu. 
 3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach. 
 4. O możliwości zabrania bagażu dodatkowego (tzw. nadbagaż) lub bagażu ponadgabarytowego każdorazowo decyduje obsługa klienta pod numerem +48 507 507 299
 5. Zabrania się przewozu bagażu zawierającego przedmioty, których przewóz jest zabroniony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak również bagażu zawierającego przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym podróżnym albo przewoźnikowi lub narażać podróżnych na niewygody. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. 
 6. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy zapomniane lub z innego powodu pozostawione przez Pasażera w pojazdach po zakończeniu podróży. 
 7. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż poza przypadkiem, kiedy szkoda powstała z winy Przewoźnika i została udowodniona przez Pasażera. 
 8. Przewoźnik nie odpowiada za utratę bagażu w przypadku jego kradzieży. Przewoźnik nie odpowiada także za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej. Przy przewozie przedmiotów wartościowych Przewoźnik zaleca wykupienie indywidualnego ubezpieczenia bagażu. 
 9. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Koszt przechowywania bagażu w wysokości  6 złotych za każdy dzień ponosi podróżny. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się po odbiór bagażu we wskazanym wyżej terminie, zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele. 

III. PASAŻER

 1. Pasażer zobowiązany jest przed dokonaniem rezerwacji zapoznać się
  z niniejszym regulaminem. 
 2. Pasażer ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa miejscowego krajów, przez które odbywa się przejazd, a w szczególności przepisów dotyczących zasad odbywania podróży, dokumentów uprawniających do przekraczania granic oraz przepisów celnych i podatkowych dotyczących osoby odbywającej podróż oraz jej bagażu. 
 3. Dzieci i osoby małoletnie, które nie ukończyły 15 lat mogą korzystać
  z przejazdu wyłącznie pod opieką dorosłych. Pasażer pomiędzy ukończonym 15. a 18. rokiem życia zostanie przewieziony wyłącznie na podstawie ważnego biletu oraz druku upoważnienia przewozu nieletniego pasażera, który winien być wypełniony i podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna osoby nieletniej w momencie zakupu biletu lub przed wpuszczeniem w/w osoby do pojazdu przewoźnika. 
 4. Pasażer ma obowiązek podporządkowania się zarządzeniom kierowcy wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie Pasażerów i Przewoźnika. 
 5. Pasażer odpowiada za szkody, jakie ze swojej winy wyrządził Przewoźnikowi lub innym pasażerom. 
 6. Pasażer, który wskutek zaniedbania bądź w sposób umyślny spowoduje zanieczyszczenie pojazdu, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Przewoźnika kary umownej do wysokości 100 EURO. 
 7. Pasażer ma obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Nie stosowanie się do tego wymogu może skutkować karą pieniężną nakładaną bezpośrednio na Pasażera. 
 8. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków oraz innych środków odurzających w pojazdach przewoźnika jest zabronione. 

IV. PRZEWOŹNIK

 1. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, by przewieźć pasażera zgodnie
  z niniejszymi Warunkami ale nie może tego zagwarantować. Godziny wyjazdu i przyjazdu mają charakter jedynie orientacyjny, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy. 
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu oraz późniejszy przyjazd do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera. 
 3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu na trasie przejazdu spowodowane względami logistycznymi lub bezpieczeństwem podróżnych, bez uprzedniego informowania o tym. 
 4. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w swoich pojazdach lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
  • znajduje się w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na chorobę zakaźną, 
  • zachowuje się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu,
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych Pasażerów.
 5. Przewoźnik ma prawo do pozostawienia Pasażera na trasie, jeśli nie posiada on dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub bez uprzedniego poinformowania przewoźnika przewozi przedmioty, które wymagają dłuższej odprawy celnej
  i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie na granicy.
  W takim przypadku bilet Pasażera na przejazd w jedną stronę uważa się za wykorzystany. 
 6. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii busa i niemożności jej kontynuowania, przewoźnik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań aby zapewnić inny środek transportu umożliwiającego dotarcie Pasażera do miejsca przeznaczenia najszybciej jak to możliwe. 
 7. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie bezpośrednio do przewoźnika, pocztą lub pocztą elektroniczną. 
 8. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie przez Pasażera, lub jego opiekuna prawnego, w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszonych zastrzeżeń, ewentualnie doznanych szkód i związanych z tym roszczeń, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez przewoźnika.